Husband and Wife Quarrel Until They Eat and Sleep

A friend of mine wanted me to write a small article on what I think is the meaning of this Kannada proverb. Here’s my take:

[If you can’t read the Kannada Font below, try this :

In IE, select the following menu option :

View->Encoding->Unicode(UTF8)

And for you slackers, I have a JPG below. Click on it to open the file.]

UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À GAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ vÀ£ÀPÀ 

ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå£À £ÀqÀÄªÉ ªÁzÀ, «ªÁzÀ, dUÀ¼À, ¸ÀºÀdªÉÃ. CzÀgÀ®Æè, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉtÂÚ£À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. F UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß N¢zÉÆqÀ£É ºÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁvÀæ AiÀiÁPÉ GAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ? CvÉÛ-¸ÉƸÉ, CtÚ-vÀªÀÄä, CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀ dUÀ¼À CAvÀ AiÀiÁPÉ C£ÀÄߪÀÅ¢®è ? AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ, UÀAqÀ-ºÉAqÀw CAvÀ E°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄ K£ÀÆ ºÀÄgÀĽ®èzÀ ªÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ EzÀQÌAvÀ §ºÀ¼À §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ. ‘GAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ’ ¸ÀªÀÄÈ¢üÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ. DzÀgÉ, §j CµÉÖà ªÀiÁrzÀgÉ DrzÀ dUÀ¼À ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. UÀAqÀ-ºÉAqÀw ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÁzÉAiÀÄ°è «¸ÁÛgÀªÁV ©r¹ ºÉüÀ¨ÉÃQ®è. ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀĪÀ, DUÀ¢gÀĪÀªÀgÉ®èjUÀÆ CzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ «µÀAiÀĪÉÃ.  F UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀ »jAiÀÄgÀ »jAiÀÄgÀÄ ºÉýgÀ°®èªÉà – PÁªÀiÁvÀÄgÁuÁA £À ¨sÀAiÉÆà £À ®dÓ JAzÀÄ ? PÁªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀÆÌ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, ªÀÄ£À¹ìUÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. zÉúÀªÀ£ÀÄß vÀt¹, ªÀÄ£À¹ì£À vÀȵÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ fëAiÀÄ£ÀÆß GzÀÞj¸ÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. EµÁÖzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ-ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼À J°è £É£À¦gÀ¨ÉÃPÀÄ ?

gamda-hemdati.jpg

Advertisements
Explore posts in the same categories: Kannada, Life

28 Comments on “Husband and Wife Quarrel Until They Eat and Sleep”

 1. Vittal Says:

  Am I missing something ?? – I am not able to read the kannada stuff.

 2. decemberstud Says:

  Vittal,

  In IE, select the following menu option :

  View->Encoding->Unicode(UTF8)

 3. rk Says:

  d-stud,
  unable to read even after following your advice…..can u please put it as a pic?
  sorry to bother you….but curious to read what is behind those £É£À¦gÀ¨ÉÃPÀÄ……;)

 4. Veena Shivanna Says:

  reeeeeee enri idu.. nimma wife odidraa ee post-na ? A -Rating post antha heLalla.. chennagide. aadre ee gaadena paalsavr est jana.. some men exploit this one & ondu malagida melo jagaLa mundu varesuvavaru iddaare 🙂 ….
  manassu koopa maadidre hridaya kooDa heLida maatu keLolla… gotta nimage 🙂 ?

 5. Srik Says:

  interesting!!!! and guess its true 🙂

 6. bachodi Says:

  Same here.,
  Cant read even after doing View->Encoding->Unicode(UTF8)

 7. decemberstud Says:

  @ rk and bachodi : I have a JPG up. Click it and enjoy 🙂

  @ Veena : I am not sure if my wife has read the post yet. But, I did tell her the gist of it when I posted it. Now that you have used the word “A-rated” in your comment, I bet even the folks who don’t know Kannada would be wondering what the post is all about …LOL. Yep, I do agree with you that heart goes with mind. But, if you look at it objectively, I still think my explanation of this ‘gAde’ holds good. Well, there are tons of idiot husbands who misuse everything….so, let’s not even go there….

  @ Srik : Yep, it is a ‘simple state of mind’. Glad you agree with me 😉

 8. Veena Shivanna Says:

  Glad that you agree there can be an ‘Idiot husband’.. Somebody sent me an SMS asking what is the similarity between ‘some-non-existant-entity’ and a ‘nice-wife’ and the answer was ‘Both doesn’t exist’ in the universe.!!

  I just smiled at it.. It may be true for some, ella kade ella tarahada jana kooDa irtaare. Unicode fonts problem permanent aagi solve aagbekaadre, ond sala baraha install maadidre aayitu. It will take care of it. I had read RK’s comment & fwd’ed it to him yesterday afternoon.

  Srik, enaaaaaapa ?? ‘Bachelor’ en samchaara ? 😉

 9. rk Says:

  d-stud,
  thanks for putting up the image. (veena came to your blog, read my comment and fwd-ed me an image of this post. nice of her). mattomme, nanna haagu itarara eederikeyanna pooraisi post odhuva baayarikeyannu ingisiddakke vandanegalu!

  btw, about the post: i was reading in a chil psychology book that husband and wife must never fight in front of kids. so, i have re-phrased the gaadhe as:
  GANDA HENDIRA JAGALA GUNDA YELO TANAKA!

 10. Srik Says:

  Oh! Veena,
  I said, I guess its right, I dont have that experience alwa, adikke guess aste 🙂
  U donn need to find fish in my reaction. 😀

 11. decemberstud Says:

  @ Veena : Thanks for sending the JPG to RK. Yes, you are right, there are all kinds of people in this world. It’s hard to please everyone. My goal is simple. I make sure people who are very close to me are not hurt by any of my actions. That takes care of things for me and I strongly argue that, that is the right approach. Thanks for your comments.

  @ RK : LOL RK, that is a very nice and apt change !!! Beware though, Veena may take objection on ‘guMDa’ and she may want to change it to ‘guMDamma’ 😉 (I am just teasing you Veena….). Oh, and RK, as Veena pointed out, you really need to download Baraha.

  @ Srik : lO guruvE, Enayya ninna samAchAra ? Comments tuMba bari smiley gaLe hAki dialogue hoDItidyalla 😉

 12. Veena Shivanna Says:

  Srik AKA naaradare, meenu hiDiyuva kelsa nanyaake maadli guruve.. sumne heege eraDu pada heLde ashTe.
  Bellur, sakkataagide anUku gaade. I strongly agree to this one. D-stud, taking care of things baggegina nimma approach is very apt.. I agree to it. America dalli ee approach work aagatte swamy, India dalli ellarannu mechchisi mechchisi baDavaade mankutimmana kathe 🙂 Janaardhanana mechchisabahudaMte ‘jana’-na mechchisalikke aagalvante noDi !!

 13. decemberstud Says:

  Veena,

  I agree with you, it’s ahrder in India. You become the bad guy when you try to mind your own business. But, things have changed and things are changing. In the long run, I guess my approach helps…at least that’s what I believe in.

 14. Veena Shivanna Says:

  nimmantavaru allir baardu siva… illi banni.. namma noorentu sullu vaartha vidooshakaru eega namma deshadallidaare nimagadu gotte. ninne avaroDane phone nalli maataadide. I knew him through emails & I was so pleased to speak to him over phone. ugra narasimha pen hiDidaaga phone nalli maataaDidaaga ayyo devare annistu.

 15. Veena Shivanna Says:

  Nimma ananymous aago aase, illi chooru chooraaytu 🙂 Ha Ha Ha…

 16. decemberstud Says:

  Ahhh Sham, spolisport …LOL 🙂

  Veena, a few people already knew who I was….join the club 🙂 But, I will try hard and continue to be “anonymous” 😉

 17. decemberstud Says:

  …and Veena, I hope you had a good conversation. I sure like him 😉

 18. Veena Shivanna Says:

  DS, to avoid some more people joining the club, you can remove the link added by Sham. Otherwise people will follow it & is a free way for the Club 🙂

 19. decemberstud Says:

  Veena,

  I thought of that…but then no fun in removing comments…I will leave it there for a few more days 😉

 20. rk Says:

  ssr aka anonymous aka d-stud,
  i agree with you…..no fun in removing comments.
  looking forward to more gaadhes from you.
  best wishes
  bellur

 21. decemberstud Says:

  RK,

  Sure, I will try to add more, that’s an interesting topic. Not everybody will agree with my perspective and it will be a lively debate 🙂

 22. Veena Shivanna Says:

  Glad that I see most of the matured comments in your blog. That is an inspiration to revist again.
  nimma baravaNige bagge compliments kodteeni.. namma Indian culture heLatte, when a person performs yaaga, the half of the havissu(??) will automaticaly go to his wife. I would say your source of inspiration should be her along with some more like you parents who influenced on your basic characters!

  Keep it going DS. nimma huttida habba decemberaa ? co-incidentaly I am a saggi

 23. decemberstud Says:

  Thanks Veena….

  Yep me December 2nd 🙂


 24. Many Many happy returns of the day! I wanted to post this on 3rd but wordpress was giving me some server error.. so posting it today!

 25. decemberstud Says:

  Thanks Veena……I am surprised that I got so many mails from my fellow blogggers. Cool !!!


 26. Oh it was 2nd..? I don’t why I always thought it was 3rd dec.. May be some preconcived idea.. Yes, December reminds me your name & this line must have helped them to remember the day!

 27. decemberstud Says:

  Yeah….a lot of people have asked me about the name. That is usually a very easy guess. When is yours ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: